در کنگره سراسری مدیریت بحران با رویکرد نظام سلامت مطرح شد:

فاجعه منا و درس هایی که در مدیریت تجمعات انبوه داد

ادامه مطلب...